Vejenes vildere flora

Biodiversitet præger Vejdirektoratets håndbog om beplantning der markerer et holdningsskift

Vejplantning handler ikke me­re kun om æstetik. Den handler mindst lige så meget om bio­diver­sitet og bæredygtig drift. Traditionel plantning udgår ikke, men der skal satses mere på naturens succession – uden muld. ‘Beplantning’ omfatter derfor ikke kun det bevidst plantede, men og­så den spontane vegetation der kan have en ønsket værdi eller få det ved at ændre driften.

Vejsidearealerne kan minde om overdrev hvor den rigtige drift kan skabe stor blomsterrigdom. Træerne er her anvendt som arkitektonisk element, her 5 år efter anlæg. Foto fra håndbogen af Mette Riis.

Holdningsskiftet fremgår af den nye håndbog ‘Beplantning’ fra Vejdi­rek­toratet der samler vel­af­grænsede vejreg­ler i ‘håndbøger’. Den afløser ‘Beplantning i åbent land, forudsætninger og strategi’ og ‘Planlægning og projektering’ fra 2006. Håndbogen fastlæg­ger principper og retningslinjer for beplantning langs veje knude­punk­ter og ved rastepladser, i land og by. Men er her uden bindende normer.

En beplantning skal ikke bare anlægges og driftes, understreges det. På grundlag af en landskabsanalyse og en be­plant­ningsstrategi skal beplantningen planlægges i en dynamisk proces der lø­ben­­de må gentæn­kes og justeres. Så kan man bedre gavne biodi­versiteten og foregribe kli­ma­udfor­drin­ger. Og samtidig gi­ve trafikanterne en landskabelig æstetisk oplevelse.

Beplantningen skal ifølge håndbogen tilpasses de givne vækstbetingelser så den bliver varieret og rig på natur, har lang levetid og kan driftes bæredygtigt. Beplantningen skal tænkes ind i vejprojektet samtidig med andre bindinger som en integreret del af vejprojektet. Der skal være fokus på biodiversitet, klima og drift gennem hele projektet fra strategi til drift så vejen bliver en ‘varie­ret og helstøbt oplevelse’ i harmoni med det omgivende landskab.

Håndbogen vejleder også om driften og hvordan arealer langs eksisterende veje kan udvikles mod de nye mål. Her betræder man i egne ord et lidt uudforsket land. Derfor vil håndbogen blive revideret når nye erfaringer tikker ind.

Det anbefales dog at man – for at styrke biodiversiteten ved – anvender råjord frem for muld og bruger frøblandinger der passer til forholdene. Vejkanter og skråninger kan min­de om overdrev. De kan udvikles til artsrige arealer hvis man undgår muld og gødning og drifter rigtigt. Planter eller sår man, skal man bru­ge hjemmehørende arter, helst arter der er naturligt på stedet. Senere kan et årligt høslæt være en vej. Det bemærkes ikke om der skal udføres jordløsning eller andre kulturarbejder.

Biodi­versitet opstår ikke af sig selv. Der skal meget planlægning, viden og målrettet drift til at ska­be en beplantning der understøtter biodi­ver­­sitet, hedder det. Og det skal ske i forståelse med kommunen og borgerne. Det kan stil­le store krav til kommunikationen da mange ser bio­di­ver­si­­tetsplantninger som grimme.

Vejbeplantningen er ved at få vildere præg, også i byer. Foto fra håndbogen.

Vigtigst er dog stadig trafiksikkerheden der altid skal prioriteres. Beplantningens placering, udvikling og drift bør indpasses og understøtte et trafiksikkert miljø for både trafikanter og driftspersonale.

Man må også tage hensyn til at planter gror. Et ungt bøjeligt træ bliver til en hård på­kør­sels­farlig genstand og skal helst fra starten placeres uden for sikkerhedszonen eller beskyttes med autoværn hedder det i håndbogen. Et træ anses for farligt hvis det er mindst 10 cm i stam­media­me­ter 40 cm over terræn. Håndbogen næver dog også be­plantningens sik­ker­hedsfor­de­le: viser vejens forløb, beskytter mod vind og sne, dæmper blænding mv.

Beplantningen skal tilpasses ekstremt vejr som tørke, skybrud og storme. Beplantningen kan i sig selv bidrage til klimaindsatsen, f.eks. ved at begrænse erosion på skråninger og forsinke vejvandet så det ikke belaster kloaknettet. Det kan f.eks. ske med regnbe­de og faskiner der med den rigti­ge beplantning kan understøtte biodiversiteten. 

KILDE
B
eplantning. Håndbog. Vejudstyr. Vejregler. 19.12.2022. Af vejregelgruppe Udstyr for veje og bygværker. Vejregler.dk. Schønherr har bidraget.