Om Grønt Miljø

Grønt Miljø udkommer ti gange årligt i et oplag på 5.000 og dækker hele den grønne branche.

Fagligt magasin

Grønt Miljø er et fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af grønne områder.

Målgruppen er de professionelle der arbejder inden for området, bl.a. anlægsgartnere, landskabsarkitekter, stadsgartnere og kirkegårdsledere. Oplaget er omkring 5.000, idet faget dækkes ganske bredt. Bladet udgives med 10 numre om året i A4 format og med normalt 52-84 sider med en blanding af lange og korte artikler samt noter.

Det er ambitionen, at uanset om du er anlægsgartner, landskabsarkitekt, kommunal planlægger, have- og parkingeniør, skov- og landskabsingeniør eller jordbrugsteknolog, så er du altid klædt godt på fagligt som læser af Grønt Miljø.

Bladet handler traditionelt overvejende om de tekniske sider af faget, d.v.s. det typisk anlægsgartneriske. Inden for dette område er det sigtet at udvælge og grundigt beskrive alle relevante faglige nyheder.

Samtidig dækker Grønt Miljø de grønne sider af erhvervsstoffet. Udgangspunktet er i høj grad undersøgelsesrapporter, videnblade, hjemmesider, leverandørinformation, nye bøger samt den øvrige fagpresse og fagfolket selv som vi gerne interviewer. Der holdes konstant et vågent øje med kildernes lødighed. Det tilstræbes at præsentere stoffet på en overskuelig og letlæst måde efter en sortering der trækker det væsentligste frem i artiklen.

Grønt Miljø dækker alle aspekter af planlægning, anlæg og drift af grønne områder, grundigt og fagligt.

“Grønne områder”

Grønne områder skal i bred forstand forstås som al det udendørs der ikke er bebygget eller jordbrugsmæssigt opdyrket eller som anvendes til større trafikanlæg. Hertil hører haver, parker, friarealer ved boligområder, kirkegårde, sportsanlæg, hegn og andre småbiotoper landskabet samt beplantninger langs veje og gader. Ofte kaldes området park og landskab.

Målt i areal er det meste bevoksninger af især vedplanter eller græs. Væsentlige og dyre dele er dog befæstelser i form af bl.a. stier, småveje, indkørsler m.v. foruden lodrette elementer i form af terrænmure og trapper og inventar.

Det afspejles alt sammen i bladets indhold.

Forlaget Grønt Miljø

Grønt Miljø er også et forlag der udgiver den årlige Telefon Have & Landskab. Grønt Miljø udgiver desuden også fagbøger der sælges af Danske Anlægsgartnere. Besøg evt. vores webshop.

Danske Anlægsgartnere

Grønt Miljø ejes af Danske Anlægsgartnere via selskabet af ProVerte A/S. Som sådan er den formelle udgiver også Danske Anlægsgartnere. Det er en landsdækkende branche- og arbejdsgiverorganisation for anlægsgartnervirksomheder. Bladet udsendes gratis til alle foreningens medlemmer, for tiden ca. 195, og de af deres ansatte der ønsker det, hvilket for tiden er godt hver anden eller ca. 1500.

OBS! Grønt Miljø har redaktionel frihed i forhold til Danske Anlægsgartnere, og artikelvalg og synspunkter der fremgår af bladets lederartikler er ikke påvirket af Danske Anlægsgartneres synspunkter.

Grønt Miljø er ejet af Danske Anlægsgartnere men har fuld redaktionel frihed.

Historien

Bladet har aner tilbage fra 1920 da bladet Havekunst blev oprettet af den daværende Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening. Efter foreningen blev delt i 1931 fortsatte Havekunst som et fælles blad frem til 1947. Herefter blev det overtaget af Dansk Havearkitektforening, i dag Danske Landskabsarkitekter. Siden 1967 har dette blads navn været Landskab.

Anlægsgartnernes foreninger (der var tre i 1947) oprettede hver deres blad, men slog dem sammen under navnet Anlægsgartneren som led i et foreningssamarbejde i 1951. Dette blad var en blanding af teknisk stof og forenings- og medlemsstof.

I 1983 blev bladet delt i to. Det ene var Grønt Miljø der tog sig af det faglige stof med bredere appel. Det andet var LDA-Nyt, senere Danske Anlægsgartneres Nyhedsbrev, der tog sig af det interne medlemsstof.

Grønt Miljø, der nu er i sin 37. årgang, begyndte med fire årlige numre, et 17 x 24 cm format og et ret beskedent sidetal. Fra 1987 og til og med 2005 var 7 årlige numre standarden. Fra og med 2006 har der været 10 årlige numre. Fra 1998 har formatet endvidere være A4. Bladet var fra begyndelsen af en del af arbejdsfunktionen for foreningens enlige fagkonsulent. Det var først Jens Krarup, senere Michael Nielsen.

Fra 1985 kom den nuværende redaktør, Søren Holgersen, ind i arbejdet som han helt overtog fra og med 1986.

Klagevejledning

Selv om vi prøver at arbejde så fair som muligt, kan vi begå fejl. Vi kan f.eks. komme til at skrive krænkende om er person eller personkreds eller beskrive et produkt eller firma tendentiøst så der kan være økonomiske konsekvenser. Eller vi kan tillade at andre skribenter i bladet gør det. Eller vi kan komme til at tillade en ikke sober debat.

Du kan som læser klage over Grønt Miljøs indhold eller handlemåde ved at ringe eller e-maile til redaktør Søren Holgersen, 2065 1507, sh@dag.dk. Du vil få et mundtligt eller skriftligt svar – omgående eller senere – og vi vil evaluere vores handling og sikre at eventuelt kritisable forhold kan undgås fremover.

Du har også mulighed for at tage til genmæle gennem et indlæg i Grønt Miljø, men du har kun krav på korrigerende oplysninger af faktisk karakter. Man har ikke krav på genmæle over for meningstilkendegivelser.

Er du ikke tilfreds med svaret er der muligder for at klage videre til Pressenævnet der kan behandle spørgsmål om hvorvidt god presseskik er overtrådt. Læs selv om pressetik i ‘Presseetiske regler’ fra Dansk Journalistforbund og Danske Medier

De involverede

Redaktør har siden 1986 været landskabsarkitekt Søren Holgersen der også virker som skribent, layouter m.v. Hans signatur er sh.

Lars Thorsen blev 1. august 2008 ansat som journalist, men fungerer i dag på freelancevilkår. Hans signatur er lt.

Det opsøgende annoncesalg har siden 1988 været varetaget af Steen Lykke Madsen, dog undtagen 2012 hvor Danske Fagmedier varetog salget. Steen Lykke Madsen er også knyttet fagbladet Teknovation.

Abonnementskartoteket bestyres af Randi Salzwedell er tilknyttet Teknovation.
Bogholderi og fakturering varetages af Danske Anlægsgartnere.
Grønt Miljø trykkes (siden 2006) af Jørn Thomsen Elbo A/S i Kolding.
Grønt Miljø er medlem af Danske Medier og har ISSN-nummeret ISSN 0108-4755.

Beslægtede blade

Grønt Miljø har en række nært beslægtede blade. De vigtigste er:

Landskab, der udgives af Danske Landskabsarkitekter, beskriver først og fremmest den projekteringsmæssige side af faget, d.v.s. design og formgivning som Grønt Miljø traditionelt er gået let hen over.

Skoven, der udgives af Dansk Skovforening, dækker skovområdet som Grønt Miljø dækker grønne områder. De to blade har gennem årene fået flere og flere fælles flader. Det skyldes at skovbruget er trukket i mere naturnær retning, at rekreation er blevet et vigtigt produkt i skoven og at landskabsplejen er blevet et vigtigt arbejdsområde.

Teknik & Miljø, der udgives af Kommunalteknisk Chefforening, beskriver det tekniske område inden for det kommunale område. Hertil hører også driften af grønne områder, og inden for dette emne er der et vist overlap mellem bladet og Grønt Miljø.

Trafik & Veje, der udgives af Dansk Vejtidsskrift ApS dækker det vejtekniske område. Det har som sådan et vist overlap med Grønt Miljø for så vidt angår befæstelser. I praksis er overlappet dog begrænset, da såvel laster, trafikmængder og materialer er forskellige fra vejene til de grønne områders befæstelser.

Haven der udgives af Haveselskabet (tidligere Det Danske Haveselskab), er ikke som de øvrige rettet mod fagfolk, men mod haveselskabets medlemmer der primært er ikke-fagfolk. Oplaget er derfor langt større end de øvrige. Indholdet er i vid udstrækning beskrivelse af planter, planteanvendelse og haveplaner som der traditionelt ikke har været så meget om i Grønt Miljø.