En femtedel af trædækket står uden for skovene

Mange træer overses når man opgør biomasse og CO2-lagring, viser undersøgelse med  kunstig intelligens i 30 europæiske lande.

Når man opgør biomasse og CO2-lagringer, er der mange træ­er som i dag gerne overses. Nemlig alle de træer der står uden for skovene, dvs. i haver, parker, byrum, sommerhusområder og landskaber. I Danmark står de faktisk for næsten en femtedel af hele træ­dæk­ket, viser en ny kortlægning fra Københavns Universitet.

En femtedel af trædækket står uden for skovene.

16,9% af Danmarks areal er dækket af træer, men heraf står knap femtedel af trædækket, 19,5%, uden for de områder der defineres som skov. Det svarer til at cirka 4,7 millioner ton biomasse i Danmark befinder sig andre steder end i sko­ve. Trædække defineres som kronedække for træer over 3 meters højde. Buske og anden opvækst er altså ikke regnet med.

Forskere har anvendt en algoritme der kombinerer satel­litbilleder og kunstig intelligens. På den måde har de nærstuderet 30 europæiske lande for at se hvor mange træer der er uden for skovområder – og som derfor ikke tælles med i nationale opgørelser.

„Vores studie viser at der er et skjult potentiale i forhold til lagring af kulstof uden for skovene som skal indregnes i klimamodellerne og i oversigter over biomasse,“ siger lektor Martin Brandt fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Også i andre lande

Også i resten af Europa er der masser af træer uden for skovene der ikke tælles med i de nationale opgørelser. Faktisk er der 15 millioner hektar med trædække uden for skovom­råder­ne på hele kontinentet. Det svarer til en millard tons hidtil skjult biomas­se der nu kan regnes med i statistikker og modeller.

Når man ser på de lande der har forholdsvist mest trædæk­ke uden for skovene, ligger skovfattige lande af gode grun­de i top. I Holland er trædækket uden for skovene 25% heraf de 8% er i byerne. I Storbritannien er det 22% og i Irland 20%. I den slags lande spiller træerne uden for skovene ifølge Martin Brandt „en vigtig rolle for biodiversiteten, mikroklimaet, landskabsværdier og vandets kredsløb i det enkelte områ­de.“ For skovrige lande er trædække uden for skovene procentvist mindre, f.eks. 2% i Finland.

Deep learning algoritme

Forskerne har taget udgangspunkt i data fra bl.a. nationale opgørelser der inddeler lande i by, skov- og landområder. De har derefter designet en ‘deep learning’-algoritme der kan gen­kende træer ned til tre me­ters højde ud fra deres trækroner.

Derefter har forskerne fodret algoritmen med detaljerede satellitbille­der af 30 eu­ropæiske lande som den har brugt til at udregne hvor stort et trædække der findes uden for skovområ­derne i hvert enkelt land.

„Kvaliteten af vores resultater kommer meget tæt på dem fra satellitbilleder. De er meget dyre at lave i den størrelsesorden vi her får kunstig intelligens til at undersøge. Vores kortlægning af træer uden for skovene har således en præcision på 92,4 %,“ siger ph.d.-studerende Siyu Liu som er førsteforfatter på studiet.

Det seneste studie af Europas skjulte trædække indgår i en længere række af studier lavet i løbet af de sidste par år, der har belyst trædækket i bl.a. Sahara og andre dele af Afrika med satellitbilleder og kunstig intelligens. Det er kortlægninger som det ifølge Martin Brandt ikke har været muligt at lave tidligere med samme præcision og detalje­ringsgrad. Dermed er det også lettere at overvåge vores skove og biomasse i fremtiden hvor kulstoflagre og klima står højt på dagsordenen.

Grundlaget for arbejdet var bl.a. data fra Danmarks Skovstatistik. Herfra fastslår seniorforsker Thomas Nord-Larsen er det stadig er vigtigt at anven­de feltdata. „Uden skovbe­holdningsdata der bruges til at kalibrere sådanne metoder, er satellitobservationer bare digitale tal uden mening,“ bemærker han. „Disse opgørel­sesdata er dog typisk begrænset til skove, og metoder som præsenteret her, gør det muligt at skalere opgørel­sesdata til hvert hjørne af landet.“ sh

KILDER
Siyu Liu, Martin Brandt, Thomas Nord-Larsen m.fl. (2023): The over­looked contribution of trees outside forests to tree cover and woody biomass across Europe. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh4097
Københavns Universitet (2023): Skjul­te kulstoflagre opdaget fra oven: 20 procent af Danmarks trædække overses i statistikkerne. Institut for Geovi­denskab og naturforvaltning. Ign.ku.dk 24.10.2023.

Finansiering
Forskningen er finansieret af European Research Council (ERC) under Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og inno­vationsprogram og som en del af Forestplan-projektet finansieret af Miljøstyrelsen. Forskningen er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science Advances.

En femtedel af trædækket står uden for skovene.