Byrum og trafik er ved at smelte mere sammen

Trafikpladsen bliver et bedre og tryggere sted at være i og støtter den offentlige transport

I fremtidens byer vil byrum og mobilitet i højere grad smelte sammen for at berige hinanden. Flere større og mindre transporthubs – stationer, stoppestedet mv. – vil skabe livfulde byrum. F.eks. kan en åben trafikplads med busser få parklignende kvaliteter hvor man har lyst til at være, ik­ke kun når man venter på bussen. Det kan også få flere til at væl­ge offentlig transport.

Det fremgår af Heidi Hjort Thuesen, Susanne Renée Grun­kin, Thomas Grave Larsens artikel ‘Tendens i byudviklingen: Byrum og mobilitet smelter sammen’ i Teknik & Miljø 10/2023. De er alle knyttet til arkitektfirmaet Arkitema der arbejder med byens grønne rum.

„Byrum er meget mere end en kulisse for vores daglige liv. Det er også en aktiv medspiller i hvordan vi vælger at kom­me omkrig. Derfor handler det også om at skabe byrum der er egnet til altenative transportformer, og som opmuntrer os til til at forandre vores mobili­tetsadfærd,“ skriver de.

Kennedy Plads i Aalborg. Busserne er der stadig, men de dominerer ikke længere pladsen. Foto: Susanne Renée Grunkin

Det er nemlig en stor udfordring at reducere den private bilkørsel i byerne hvor de optager meget plads til kørsel og parkering og stadig giver gener med støj og os. Biltekno­lo­gien har ganske vist løst en del af problemet. På den anden side kommer der flere og flere biler i byerne bl.a. fordi byerne fortættes. Det øger også problemet med trafikpropper og parkering. En del af løsningen er bedre offentlig transport. Og den kan bl.a. hjælpes på vej af bedre byrum som de tre eksempler viser.

Kennedy Plads

På Kennedy Plads i Aalborg er banegårdspladsen blevet til en grøn oase selv om der stadig er busser. Omkring 6.600 m2 er beriget med frodige bede mens nye træer supplerer pladsens gamle træer. „Sidder man og venter på bussen, dufter man det grønne lige bag ryggen,“ skriver de tre Arkite­mafolk. „Skygge er en ny og behagelig ting der har givet flere gode pausesteder ligesom solen får frit spil andre steder på pladsen. Hvor den dominerende stemning før var hektisk aktvitet og travlhed, har en fornyet ro sænket sig over bylivet.“

Vollsmose i Odense. En bygade med fornyet beplantning og klinker skaber en mere tryg og tiltalende vej til bussen. Susanne Renée Grunkin.

Vollsmose

I Vollsmose i Odense er en utryg offentlig sti gennem krat og hegn til busstoppestedet blevet til en 850 meter lang åben bygade. Den skaber et nyt op­levelsesrigt byrum og mødested i bydelen, og med tre nye busstop er vejen til Odense bymidte blevet korte­re. Beplantningen er fornyet. Krattet er blevet til frodig bynatur og giver sammed 200 bevarede og 100 nyplantede træer og en belægning af Odenseklinker bydelen ny iden­titet. Se også artiklen s. 4.

Hellerup Station

På Hellerup Station i København var der før sekundære bygninger og aflukkede cykel­skure mellem perronen og sta­tionspladsen. De hindrede overblik og skabte utryghed.

Hellerup Station. Perronerne er blevet en integreret del af byrummet omkring stationen med cykelparkering og ophold. Foto: Lars Rolfsted Mortensen.

I dag er der ét stort åbent og tryggere byrum hvor man færdes på kryds og tværs med mulighed for ophold, bl.a. mellem de nyplantede opstammede træer. Perroner­ne er en integreret del af det nye byrum, og de ventende passagerer er en integreret del af bylivet, skriver de tre Arkite­mafolk der ser lyst på udviklingen:

„Stationer der har skubbet bylivet væk til fordel  for parkeringspladser, betonkon­struk­tioner og utryg indretning, ligger allerede mere eller mindre bag os,“ skriver de. „Mens bymiljøer, der vokser op omkring transporthubs som stationer, bus- og letbanestop ude i lo­kalområderne, allerede giver os flere åbne, velintegre­rede og trygge samlingspunk­ter i byerne indrettet for mennesker hvor et levende byliv kan blomstre op.“

KILDE
Heidi Hjort Thuesen, Susanne Renée Grunkin, Thomas Grave Larsen (2023): Tendens i byudviklingen: Byrum og mobilitet smelter sammen. Teknik & Miljø 10/2023.