De tynde keramiske fliser holdt ikke

Den tidstypiske løsning forudsætter en konsekvent løsning med beton

I de senere år er det blevet mere og mere almindeligt at anvende tynde keramiske fliser, både i haver og andre steder hvor man søger et mere eksklusivt og indendørs look. De er typisk kun 2-3 cm tykke og forudsætter derfor en bund, opbygning og trafikbelastning så fliserne kan hol­de. At det ikke altid sker, vidner en del sager om som Danske Anlægsgartnere har modtaget, herunder den typiske sag der skal nævnes her.

Fliserne er ikke fra omtalte sag, men af samme type og tykkelse. Også her er der problemer med fugerne. Foto: Danske Anlægsgartnere.

Vi har noget af den samme problemstilling for andre tyn­de fliser, bl.a. af sandsten, men her er der et alternativ i form af tykkere fliser som man kan bruge. Det er der ikke for de tynde keramiske fliser.

I den aktuelle sag havde et anlægs­gart­ner­firma i 2023 udført en belægning i en indkørsel med 90×90 cm sto­re keramiske fliser der er 2 cm tykke. Belægningen var efter leverandørens anvisning etableret på en traditionel bund med bærelag af stabiltgrus, et tyndt lag afret­ningsgrus og en fugning med en fast og per­me­abel epoxyfu­ge fra Litho­mix. Valg af fuge ske­te på mø­de med deltagelse af bygher­re, dennes rådgiver, anlægs­gart­nerfirmaet og leverandøren af fugema­terialet. Belægningen  var lagt med beskedne 10‰ fald hvor ejeren helst vil­le ha­ve et helt vandret areal.

Allerede i det våde efterår 2023 konstaterede ejeren problemer med belægningen, og det blev værre i den kolde januar. Ejeren henvendte sig derfor til an­lægs­gart­nerfir­ma­et, og der blev holdt besigtigelse 14. feb­ru­ar. Her deltog ejeren med sin rådgiver og an­lægs­gart­nerfir­ma­et med Danske Anlægs­gartneres fagkonsulent Kim Tang.

Her blev det konstateret at en del fuger var ødelagte eller manglede mange steder. Flere fliser lå ujævnt og vippede. En del af de tilskårne fliser var knækket. Derudover oplyste ejeren at ujævnheder og vip­pende fliser havde været mere udtalt i frostperioden.

Forhold til normerne

Ifølge anlægsgartnernormer­ne – dengang dem fra 2015 – skal fliser i indkørsler være mindst 6 cm tyk­ke. Det er de tynde keramiske fliser ikke, så her er normen altså ikke holdt.

Normerne siger også at fliserne skal fuges med grus med et finstofind­hold på 5-9% for at få fugerne tætte – så grusbærelaget ikke opfugtes og mister bæreevne. I det aktuelle tilfælde blev der ikke brugt grusfuger. I så fald skal der ifølge normerne anvendes andre tætte fuger efter leverandørens henvisninger. Men der blev i den aktuelle sag anvendt permeable fuger.

Normernes krav til bærelag og bundsikringslag blev anvendt korrekt – lige bortset fra stabiltgrus ikke fungerer med permeable fuger fordi komprimeret sta­biltgrus næsten er vandtæt. Det er diskutabelt hvem der burde have bragt denne sammenhæng på bane.

Ifølge Kim Tang kunne vandet derfor løbe via fuger­ne til afret­ningslaget og det under­lig­gen­­de stabiltgrus som tabte bæreevne. Når belægningen derefter blev belastet med kørsel, satte fliser­ne sig.

Dertil kom at vandet i grus­la­gene udvider sig i frost og hæver fliserne. Problemet blev øget af flisernes begrænsede tykkel­se. Var der brugt tykkere fliser, ville kraftoverførslen i fugen fra flise til flise have været større og sætningerne mindre. De tykkere og dermed tungere fliser ville og­så dæm­pe frost­hæv­­­ninger­ne fordi frosten skulle nå dybere ned for at ska­be opfrysnin­­ger.

Løsninger med beton

På mødet blev der talt om en løsning være at udskifte fuger­ne med en tæt og eventuel elastisk fuge. Det er en meto­de som Kim Tang dog ikke har nærmere erfaringer med. Den eneste løsning som han med sikkerhed mener kan holde, er hvis de tynde keramiske fliser lægges på et betondæk og fuges med tætte be­tonfuger, altså som når man støber et gulv indendørs.

En anden løsning er at bru­ge tykkere keramiske fliser, men de findes ikke på markedet. Det gør de dog på sin vis i Tyskland hvor man kan få keramiske fliser understøbt med beton. Rent anlægsteknisk er det også muligt at forebygge knæk i tilskårne fliser ved at skære fliser op i flere dele.

I den aktuelle sag pegede leverandøren på at de keramiske fliser var gode nok og at problemets årsag måtte ligge et andet sted. Kim Tang efterlyser her over for leverandøren eksempler på lignen­de belægninger som faktisk holder trods bilkørsel.

På grunden var der en ræk­ke andre problempunkter. Et af dem var at et nyt dræn ikke fungerede optimalt. Det er normalt når overliggende jord er bearbejdet så jordstruktu­ren er ødelagt. Det vil normalt forbedres i løbet af 1 til 2 år hvor rodvækst, regnorme og frost laver revner. Ønskes overfladevand fjernet hurtigere, kan man etablere flere dræn eller lodrette drænsøjler mellem dræn og overfladen.