Invitér hele mennesket på arbejde

ARBEJDSMILJØ. Det fysiske arbejdsmiljø er let at tale om og finde løsninger på. Det er sværere med det indre. Men sådan behøver det ikke at være, heller ikke i anlægsgartnerfaget.

Du kan tage tigeren ud af junglen, men du kan ikke tage junglen ud af tigeren. Den metafor kan man overføre til en almindelig virksomhed. Her møder medarbejdere og ledere ind hver dag, men det er ikke kun en anlægsgartner og formand der siger godmorgen. Det er også en far, en mor, en pårørende, en enlig, en fodboldtræner og en alt-muligt-andet der nikker hen over morgenkaffen.

Og det bør virksomhederne have langt mere fokus på, lyder det fra flere fronter. Eksempelvis har Velliv Foreningen de seneste tre år spurgt godt 2.000 medarbejdere på danske arbejdspladser om hvordan det går med at tale om mistrivsel og at få hjælp fra arbejdspladsen.

Og lidt bedre er det blevet. Den seneste undersøgelse viser at antallet der har følt sig stressede eller på anden måde haft det psykisk dårligt i deres arbejdsliv, er faldet fra 39,6% til 36,5% det seneste år. Men det er stadig voldsomt at hver tredje dansker stadig døjer med dårlig mental sundhed på arbejdspladsen, siger Lars Bo Pedersen, chef for mental sundhed og kommunikation hos Velliv Foreningen.

„Det er min fornemmelse at mange arbejdspladser – på baggrund af de store forandringer pandemien fik for manges ar­bejdsliv – har indset at trivsel er en uomgængelig faktor for produktivitet og arbejdsglæde. Der er nok blevet større lydhørhed over for at tale sammen for at forebygge problemer. Så det er vigtigt at mange flere arbejdspladser bliver opmærksom på det. Derfor afholder vi igen i år ‘Danmarks Mentale Sund­hedsdag’ for at støtte danske virksomheder i deres ønske om at sætte fokus på mental sundhed,“ siger Lars Bo Pedersen.

Mental sundhedsdag

14 medarbejdere fra Buus Anlægsgartner deltog i Danmarks Mentale Sundhedsdag 10. oktober hvor de både diskuterede fiktive situationer på arbejdspladsen der kan påvirke trivslen men også udfyldte anonyme spørgeskemaer om hvordan de selv har det i hverdagen. Foto: TV2 Nord.

Hos Buus Anlægsgartner A/S tog man Vellivs opfordring og støtte til at afholde en mental sundhedsdag til sig, fortæller lederen af virksomhedens Aal­borgafdeling, Dennis Worum, der ikke er i tvivl om at der er brug for at sætte trivslen højere på dagsordenen.

„Vi er jo håndværkere og har nok en tendens til at vi bedst kan forholde os til at en kollega slår sig over fingeren med hammeren. Så ved vi at det går over, og vi tør tale om det. Men det er lige så vigtigt, og det skal være lige så nemt at tale om hvordan man har det indeni. Det skal være lige så lovligt at bringe på banen som fysiske problemer,“ fortæller han.

„Så vi skal skridtet dybere og binde os selv op på at medarbejder­ne skal have det godt. Det gik for alvor op for os da vi efter coronaen oplevede at sygefra­været steg meget. Vi har talt med medarbejdere om det og er nået frem til at det sommetider er hovedet der ikke kan følge med. Derfor besluttede vi at sætte fokus på vores men­tale trivsel. Det vil v gerne have input til og en åben snak om. Også om vi skal gøre noget anderledes,“ forklarer Dennis Worum.

Kort og skemaer

Til sundhedsdagen den 10. oktober tog 14 medarbejdere i Buus Anlægsgartners afdeling i Aalborg derfor til Lundby Krat for at tale om trivsel på en ny måde i nye omgivelser.

Først satte man sig i grupper og diskuterede ud fra en ræk­ke dia­logkort, eksempelvis hvordan man bruger sine pauser. Tit ender man med at sid­de og kigge ned i sin telefon i stedet for rent faktisk at snak­ke med hinanden.

Derefter udfyldte alle anonyme spørgeskemaer hvor de på en skala fra 1 til 10 skulle vurdere eksempelvis hvordan de havde haft det den seneste uge på arbejde, og hvordan det stod til med deres motivation for at gå på arbejde, men også mere indgående spørgsmål til de ansatte som privatpersoner, eksempelvis om man boede alene, og hvad man laver i sin fritid.

Det er nu planen at der skal afholdes en årlig trivselsmåling i hele Buus hvor der i samarbejde med de ansatte fastsættes mål og metoder til at forbedre de områder der bliver vurderet lavt på skalaen. Selve sundhedsdagen skal desuden udvides til at omfatte alle medarbejderne. Samtidig skal der være flere sociale arrangementer for at åbne endnu me­re op for dialogen mellem ledelse og medarbejdere.

Ingen er altid på 100%

Hos anlægsgartnervirksomhe­den Skov Larsen Anlægsgartner ApS på Fyn er direktør Marianne Larsen også fortaler for at man som virksomhed gør mere ud af at sikre at medarbejderne bliver mødt som mennesker og ikke kun som arbejdskraft.

„Der har været en tendens til at man i arbejdslivet kun ønsker at se det bedste af mennesker. Vi bliver bedt om at præstere på højeste niveau hele tiden, både fysisk og mentalt. Der er meget fokus på at presse mest muligt, at være mest muligt effektiv og lave færrest muligt fejl. Men jeg er overbevist om at vi må finde en balance hvor vi kan have hele mennesket med og erkende at vi alle sammen har både gode og dårlige dage fysisk og mentalt. Sådan er det at være menneske. Og tænk hvis vi kan skabe et arbejdsliv hvor vi kan være der præcis som vi har det alle dage,“ fortæller Marianne Larsen.

Derfor har virksomheden inviteret to kandidatstu­derende til at skrive deres speciale om trivsel med udgangspunkt i Skov Larsen Anlægsgartner ApS. En artikel om denne undersøgelse vil blive bragt i et af de kommende numre af Grønt Miljø.

På baggrund af workshops med gartnermedarbejderne har de to kandidatstuderende lavet en handlingsplan som implementerer konkrete ændringer der skal sikre mere rum til det hele menneske på arbejdspladsen.

Det hele hænger sammen

„Vi kan ikke dele mental sundhed op og sige at det hører til derhjemme, og så skal man bare være en anden på arbejdet. Det hele hænger sammen. Har folk det godt derhjemme, har de det også godt i virksomheden, og som leder har jeg jo brug for at de trives og har lyst og overskud til at byde ind,“ siger Marian­ne Larsen.

„Det handler om at sætte ord på det og finde ud af at det ikke er farligt at snakke om. Det er en proces vi skal starte,“ fortsætter hun. „I håndværksvirksomheder er det normalt at tale om det konkrete og det man kan se og veje. Derfor er det ekstra vigtigt at gøre en indsats for at tale om det indeni og få det afmystificeret. Og det kan væ­re svært. Det kan være svært at sige at man har det dårligt fordi man har skændtes med sin mand eller kone hele ugen. Især fordi mange håndværke­re jo har en jargon hvor man siger nogle ting lidt hårdt til hinanden. Det kan gøre at man pakker de følsomme ting lidt væk for at beskytte sig selv mod hurtige bemærkninger. Men der skal være så meget tryghed i virksomheden, at man tør være åben over for ens kollegaer.“

Et spil om trivsel

Hos Danske Anlægsgartnere anbefaler miljø- og arbejdsmil­jøkonsulent Bente Mortensen også at virksomhederne tager fat om den mentale del af arbejdsmiljøet og ikke kun den fysiske. Og det kræver måske at man griber udfordringen an på en anden måde end man er vant til, pointerer hun.

„Du kan ikke bare sige at nu tager vi også trivsel med i MU-samtalerne, for så bliver det kun til den enkeltes problem. Så er det dig der sidder og siger til din leder at du ikke trives på arbejdspladsen, og så kan det fremstå som dit problem og ikke det fælles problem det ofte er. Måske ligger problemet endda hos den leder som man sidder over for til samtalen, og så er det næsten umuligt at få svesken på disken,“ siger Ben­te Mortensen.

Branchear­bejdsmiljø­udval­get Jord til bord har udviklet et APV-spil om trivsel og psykisk arbejdsmiljø til netop an­lægsgartnerfaget, kirkegårde og skovbrug som Bente Mortensen vil anbefale virksomhederne at kigge nærmere på.

„På den måde bliver der bragt nogle situationer på banen som man kan sidde sammen og vende uden at det bliver personligt. Og så er det pludselig ikke farligt. Det giver mulighed for en langt mere åben dialog hvor man virkelig får talt om tingene uden at det er den enkeltes ansvar. På den måde kan det efterfølgen­de arbejde også lettere håndteres og sættes i system i en APV. Men det kræver selvfølgelig at ledelsen er klar til at se indad, lytte og tage imod input og rent faktisk gerne vil ændre tingene,“ siger Bente Mortensen. Hun understreger at man sagtens bare kan pluk­ke nogle af spørgsmålene ud og vende dem med medarbejderne hvis det virker for omfattende med selve spillet.

Ikke som i finanskrisens tid

Heldigvis vurderer ar­bejdsmil­jøkon­sulenten at virksomhedernes ledere generelt er mere klar og bedre rustet til at se på de ansattes trivsel end før.

„Hvis man ser tilbage på tiden inden finanskrisen, var der mange virksomheder der væk­stede meget, men kom bagud, brug­­te meget tid på brandslukning. Travlheden til trods fik de rø­de tal på bundlin­jen og endte med at gå ned med stress,“ siger Bente Mortensen.

„Sådan oplever jeg ikke helt situationen i dag. Der er mere fornuft derude og en beslutning om ikke at blive stør­re end at man kan følge med. Og det er et enormt gode, for bå­de ansatte og medarbejdere vil gerne gøre et godt stykke arbejde. Her er det de travle perioder som giver støj på linjen og skaber den dårlige kommunikation og forvirring om ansvar og arbejdsområder typisk fører til stress og mistrivsel,“ siger Mortensen som   håber at den forøgede ro om virksomhedernes vækstambitioner vil resultere i et øget fokus på trivslen.

SPILLET
Spillet om trivsel og psykisk arbejdsmiljø kan hentes HER.

FOLDER
BAU Jord til bord (dengang BAR Jord til bord) har i 2005 desuden udgivet folderen ‘Under åben himmel’ som giver spørgsmål man kan diskutere i plenum om psykisk arbejdsmiljø. Folderen kan hentes elektronisk HER.