Fra grusgrav til overdrev

Takket være den blotlagte mineraljord har forladte grusgrave et stort biologisk potentiale

I grusgraven der er afsluttet de sidste par år, er vegetationen i fuld gang med at etablere sig, bl.a. med kællingetand. Foto: Lars Holger Schmidt.

Grusgrave har et stort potentiale for at udvikle overdrevs­vegetation som følge af den blotlagte mineraljord. Det bekræftes i en under­søgel­se af tre grusgrave ved Helsingør. Her har urtefloraen man­ge overdrevsarter. Og faunaen lader til at følge med når sommerfugle er indikator. På sigt kan vedplanters opvækst dog true overdrevsvegetationen.

Undersøgelsen er en del af Celeste Forfang Sørensens speciale på Københavns Universitet og beskrives i videnbla­det ‘Gamle grusgrave har potentiale for overdrevsve­getati­on’.

Undersøgelsen viste at gam­­le grusgrave kan huse over­drevsarter som ellers er stadigt mere trængte. Samtidig viste den at grusgravenes kuperede terræn gør at flere naturty­per eksisterer tæt side om side. „Det gør grusgravene til en vigtig mulighed for bevarelsen af dansk natur og dens hjemmehørende arter,“ konkluderes det i videnbladet.

Raunkiærs cirkler

I samarbejde med Helsingør Kommune blev der valgt tre grusgrave: Én som var delvist afsluttet de sidste par år, og to afsluttet i 70’er­ne. De plejes ikke systematisk og er under tilgroning. Dog har de to ældre grusgrave været græsset af køer de sidste par år, den ene til sidst og­så af heste.

Hver grusgrav blev først inddelt i fire segmenter, alt efter terræn. En ‘Raunkiær-cirkel’ blev derefter kastet tilfældigt 25 gange ind i hvert segment, og plantearterne i cirklen registreret. Fra hvert segment blev der desuden taget jordprøver.

Alt i mens blev sommerfugle observeret. Den­ne analyse giver dog ikke at komplet bille­de af de sommerfugle grus­gravene rummer. Sommerfuglene blev identificeret i felten ved foto, i nogle tilfælde ved at fange dem i net.

Overdrevets arter

I grusgravene blev der samlet registreret 162 plantearter. De 91% er hjemmehøren­de. Af dem er 57% meget almindeli­ge i Danmark. De 11% lever kun i halvdelen af landet. 5% lever kun i en tredjedel af landet, bl.a. almindelig eng­hav­re, kronelimurt, fladkravet kodriver, tårnurt, smalbladet klokke og toårig natlys.

I de ældre grusgrave var en stor andel af arterne knyttet til overdrev, f.eks. håret høgeurt, almindelig blåmunke og vellugtende gulaks. De udgjorde 46% og 48% af vegetationen i de gamle grusgrave, men kun 20% i den nye grusgrav.

Antallet af arter var i det he­le taget høje­re i de ældre grusgrave (93 og 80 arter) end i den nye grusgrav (57). Til gengæld var diver­si­teten lavest i den ene ældre grusgrav ifølge Shannon-indekset – et mål for et plantesamfunds artsantal.

En grusgrav i Helsingør Kommune som er afsluttet inden for de seneste år. Her er vegetationen allerede i fuld gang med at etablere sig.

De to ældre grusgraves vegetation var karakteriseret af grove konkur­rencestærke arter, nær 50% i den ene grusgrav. Færre var der af de fine­re stresstolerante arter og færrest af de ru­de­rale arter der er først til at kolonisere bar jord. Den nye grusgrav indeholdt flest ruderale arter, fær­re stresstolerante og færrest af de kon­kurrencestærke.

Grusgravene bød også på otte inva­sive urtearter: rynket rose, canadisk bakkestjerne, stau­de­­­lupin, canadisk gyldenris, ja­panpileurt, kæmpebjør­neklo, rød hestehov og almindelig pastinak.

I undersøgelsen er det noteret hvilke træarter der groede i grusgravene, men de er ikke undersøgt kvantitativt. Buske, som voksede på skrænten, er dog med i undersøgelsen med Raunkiærcirklen, men der er størst fokus på urter og græsser som der var flest af. Ifølge se­niorrådgiver Lars Holger Schmidt fra Københavns Universitet er ved­plan­ter nok en af de største trusler mod over­drevsvegetation i grusgravene der hurtigt gror til i vind­spred­te arter som birk, poppel og el.

Mange sommerfugle

Der blev set 24 som­merfugle­arter i de tre grusgra­ve til sammen. De er til­knyt­tet vidt forskellige naturtyper. Det taler for at bevare den diversitet i terræn der kendetegner grusgrave. Alle arter på nær én (lille køllesværmer) er livskraftige ifølge rødlisten.

I grusgra­ve­ne blev der set flere plantearter som man­ge sommerfugle foretrækker til nektar, bl.a. tidsler (mest i de nye grusgrave) samt knopurt og almindelig blåhat (fåtallig i de gamle grusgrave).

Grusgravene havde mange foderplanter for 8-10 truede som­merfug­le­arter knyt­tet til overdrev, f.eks. skov­jordbær, foderplante for spættet bredpande, og almindelig kællingetand, fo­derplante for gråbåndet bredpande. Desuden var der op til 18 fo­derplante­ar­ter for ikketruede sommerfug­le knyttet til overdrev.

De tre grusgrave indeholdt desuden op til 34 foderplante­arter for truede natsværmere, f.eks. snerre som er foderplan­te for flere truede natsværme­re, og som stod talrigt i en af de ældre grusgrave.

Fra basisk til sur jord

Den nye grusgrav var mere basisk og næringsfattig end de ældre grusgrave. De to ældres pH var 5,9 og 5,4 mens pH var 7,2 i den nye. De ældre grusgrave havde også mere næring målt i ammoni­um (NH4-N) og nitrogen (NO3-N). De blev målt til 2,1 og 3,5 mg/kg tørstof hvor den nye grusgrav lå på 0,5 og 0,4 mg/kg.

Det passer med at der kun er få kalkelskende og nøjsom­me arter i de ældre grusgrave. Hertil hører bl.a. almindelig knopurt hvor sommerfugle ellers ynder at finde nektar, og almindelig kællingetand som er en vigtig foderplante for mange som­mer­fug­les og natsværmeres larver. sh

KILDER

Celeste Forfang Sørensen, Lars Holger Schmidt (2022): Gamle grusgrave har potentiale for overdrevsvegetation. Videnblad nr. 06.19-07. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Celeste Forfang Sørensen (2021): Gra­vel Pit Restoration: An Opportunity for Conserving the Vegetation and Lepidoptera of Dry Grasslands: A Survey of Three Gravel Pits in Helsingør Municipality, Denmark. Speciale, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.