Søgning til anlægsgartneruddannelsen er faldet 43% på et år

UDDANNELSE. Pludseligt forstærket tendens rammer anlægsgartnerfaget uventet hårdt

Trods politiske ønsker om det modsatte falder optaget af elever til erhvervsuddannelserne. Det gør de ik­ke mindst på anlægsgart­nerfa­get hvor faldet er hele 43% i forhold til sidste år. Det fremgår af et studie SMV Danmark har offentliggjort 26. oktober.

Fra januar til august – hvor omkring 90% optages – er der i år samlet optaget cirka 34.000 elever på er­hvervsud­dannel­sernes grundforløb 2. De forrige tre år var tallet omkring 42.000

Faldet svarer til at der i den pågældende periode er 7.500 færre elever i 2022 end i 2021. Det svarer til et fald på cirka 18%. Alle måneder i år ligger væsentligt under niveauet fra tidligere år. Alene i august er der startet cirka 2.000 færre på erhvervsuddannelserne end i samme måned sidste år.

”Det er et chokerende fald, vi ser på erhvervsuddannelser­ne. I forvejen står vi med en stor mangel på faglærte, og vores egen prognose viser at der vil forsvinde 10.000 faglærte fra arbejdsmarkedet om året frem mod 2030. Nu viser disse tal at vi måske er på vej mod en endnu værre situation end vi regnede med,“ siger Kasper Munk Rasmussen, chefkonsulent i SMVdanmark.

Blandt de hårdets ramte

For anlægsgartneruddan­nel­sen er faldet 140 for den pågældende periode, nemlig fra 326 til 181. Det svarer til 43%, altså mere end det dobbelte af det samlede fald. I 2019 blev der optaget 392 og i 2020 382. Derefter er der fulgt et vist fald til 2021 og derefter et dramatisk fald til 2022.

Anlægsgartner­ud­dannelsen  er dermed blandt de hårdest ramte målt i procent. Det er mest små fag der er hårdere ramt end anlægsgartner mens mange sto­re og mere kendte fag er mindre hårdt ramt, herunder struktør, sosu, murer, træfa­gene og murer.

I år er der samlet optaget færre elever på 75 af 101 uddannelser, og 35 er­hverv­sko­ler mangler mere end hver femte elev i forhold til optaget i 2021. Ser man på alle skoler er faldet fra 46,5% til 1,0% når man ser bort fra to skoler med små stigninger.

Ser man på de fem erhvervsskoler med anlægsgartner på grundfor­løb 2 er faldene for hele skolen: Roskilde Tekniske Sko­le fra 1477 til 1112, JU Aarhus fra 280 til 181, Kold Colle­ge fra 504 til 326, AMU Nordjylland fra 191 til 162 og ZBC fra 2474 til 2450.

Den perfekte storm

Som case havde Jyllands-Posten talt med anlægsgartnervirksomheden Kaj Bech A/S i Holstebro. Herfra udtalte Annette Frandsen, teamleder hos Kaj Bech A/S: „Det virker som om at de unge bare skal læse videre og videre. Man glemmer erhvervsuddannelserne. Vi har brug for dem i samfundet, og så er der nogle unge som ikke er så egnede til at læse alt for meget videre. Det at arbejde med hænderne bliver nedprioriteret.“

Ifølge Jyllands-Posten 28.10. 2022 har den ‘perfekte storm’ ramt erhvervsskolerne „der er i gang med afskedigelser i massevis. Det sker fordi elevtallet er faldet med flere tusinde mens driftsudgifterne til gengæld er steget med et trecifret millionbeløb. Det risikerer at forringe kvaliteten på uddan­nelser der i forvejen kæmper med et dårligt image.“

I et notat fra Danske Er­hvervsskoler og Gymnasier oplyses ifølge Jyllands-Posten at erhvervsskolerne siden janu­ar har mistet 372 mio. kr. i offentligt tilskud fordi der er optaget fær­re elever. Samtidigt har er­hvervs­skolerne skønnede øge­de udgifter til energiforbrug, renter, materialer og udstyr for 211 mio. kr. set over hele året. I alt en forringelse på 583 mio. kr. der ifølge er­hvervssko­lefore­nin­gen vil for­rin­ge uddannelserne. Er­hvervs­skolerne er derfor begyndt at spare og af­ske­dige. En af de største er­hvervs­skoler, ZBC, har meddelt at den effektivise­rer for 38 mio. kr. De fleste penge findes ved at nedlægge 45 stillinger og af­skedi­ge 27.

Skal til at analysere

De faldende optag af elever til erhvervsuddannelser sker efter at både politikere og erhvervs­organisationer i årevis har efterlyst kvali­fice­ret arbejdskraft og elever og en periode hvor der har været praktikpladser nok. Bl.a. har Arbejderbevægelsens Er­hvervs­­råd peget på at vi kan mangle 99.000 faglærte i 2030 hvis de nuværen­de uba­lancer fremskrives.

Af praktiske tiltag har der bl.a. været uddannelses-even­ten Skills og de såkaldte ‘tre­partsmidler’ der bl.a. er brugt på rekruttering, prak­tikkvali­tet og fastholdelse af elever. For anlægs­gart­nere har der tillige været ‘bro­byg­nings­forløb’ hvor målet er at formidle kontakt mellem faget og folkesko­lernes afgangsklasser.

Danske Anlægsgartnere har kæmpet for at få flere elever. Her kalder direktør i Danske Anlægsgartnere Michael Petersen de nye tal for ‘uventede og skuffen­de’:

„Der er tale om en enkelt undersøgelse der kun dækker 8 måneder, ikke et helt år. Der kan være tale om et enkeltstå­en­de dårligt år. Nogle tiltag som Skills og brobygningsfor­løb har været delvist under­dre­jet af coronaen. Og i alle tilfælde er det en generel tendens der rammer næsten alle erhverv mere eller mindre. Men når det er sagt, kan jeg selvfølgelig ikke være tilfreds med tallene, navnlig ikke for an­lægs­gartnerelever­ne der er i den tunge ende. Vi skal til at analysere. Det er muligt at faget ik­ke er så kend­t ude i landet som vi selv tror og at koblingen mellem miljøbe­vidst­­hed og an­lægs­gartneri ikke er så åbenbar som vi selv synes,“ siger Michael Petersen.

KILDE
SMVdanmark (202): Ny analyse: Stort dyk i optaget på erhvervsuddannelserne rammer skoler hårdt. SMVdanmark.dk 31.10.2022.