Mikrohabitaterne i det døde ved

biodiversitet. Der er stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner og forskellige træarter, viser et specialeforsøg

Dødt ved gavner biodiversi­te­ten hvad enten det er stød, stående eller liggende stammer. Og uanset træart. De fleste mikro­habitater kan nem­lig optræde på alle træ­rui­ner og træarter. Nogle af dem er dog mest knyttet til f.eks. høje, stående stammer og særlige arter. Og jo ældre en træruin er, des fle­re mikro­habi­ta­ter og des bed­re biodi­versi­tets­værdi har den gerne.

Bedst af de registrerede ruiner er denne bøgetorso med 18 slags mikro¬habitater, bl.a. seks typer hulheder i stamme og grene hvoraf hul gren
og stammehulhed med åben top er mest sjældne. Foto: C. Bergstedt.

Det fremgår af Christoffer Bergstedt speciale ‘From tree torso to tree ruin’ på land­skabsarkitektstudiet på Københavns Universitet, og som er refereret i to videnbla­de fra sam­me sted. Det giver nogle svar på hvordan man bedst fremmer biodiversitet med dødt ved, noget forvaltere tit kan væ­re i tvivl om. Er det f.eks. nok at lade et stød stå, eller skal man bevare en ståen­de stam­me af en vis høj­de? Nytter det at efterlade en stam­me, og hvor læn­ge skal den ligge? Og hvil­ke træarter er bedst som træruiner?

Som målestok for biodiversi­tet i dødt ved er der brugt mi­krohabitater. Det kan f.eks. være ru bark, insekthuller, fuglehak, blottet ved, hule og knækkede grene, splintret ved eller vandfyldte huller. De er le­ve­ste­der for særligt mange organismer og er nemmere at observere og tælle end de man­ge insekter, fugle og andre dyr der udnytter dødt ved.

Jo mere forskelligt det døde ved er, desto større biodiversi­tet får man. Derfor er det en fordel at det døde ved stammer fra forskellige træarter og forskellige træaldre, at det døde ved både står og lig­ger, at det både ligger tørt og vådt og er mere eller mindre sol­eks­po­ne­ret. I projektet så man nærme­re på to af faktorerne: liggen­de/stående ved og træart. Opgørelsen foregik i parker og naturområder hvor der i de seneste år er efterladt dødt ved eller stynede træer.

Stående og liggende ved

De undersøgte træruiner blev opdelt i stød (under 2 meter), liggende og stående stammer. De stående stammer blev yderligere opdelt i lave (2-4 meter) og høje (over 4 meter). For de høje blev øverste og nederste del desuden registeret hver for sig. De stående døde stammer var torsoer, altså topkappede med de fleste grene fjernet.

En høj tor­so havde flest mi­krohabitater, men ikke man­­ge flere end de øvrige. Det skal her med at torso­er gerne er ret nye træ­rui­ner mens stød og liggende stammer har stør­re al­ders­spred­ning. Det betyder noget når gammelt dødt ved generelt har flere mikro­habi­tater end nyt dødt ved.

De fleste mikrohabitater var ru bark, insekthuller, fuglehak og blottet ved. Knækkede gre­ne, splintret ved  og vandfyld­te huller forekom mere sjældent, så dem skal man hæge om. Det er også muligt at lave mikrohabitater kunstigt når et træ beskæres eller fældes, f.eks. splintret ved eller hulninger. En slags vete­ranise­ring.

De enkelte slags mikro­habi­tater blev fundet på alle slags træruiner, men der var dog en vis variation. F.eks. var små hulheder (f.eks. grenhul­ler og spættehuller) mest almindelige på den øverste del af de høje trætorsoer. Det kan dog også skyldes at forvalterne næsten kun lader en høj stam­me stå hvis de er et muligt levested for flagermus og hulru­gende fugle. Det er også markant – men ikke overras­kende – at der er flest vandfyldte huller i liggende stammer.

Jo flere typer af stående og liggende træruiner man kan efterlade, des bedre for biodi­versiteten. For nogle taler sikkerhed og æstetik imod, men  liggende stammer er tit næsten lige så godt, især hvis man kan bevare de eksisteren­de mikrohabitater eller skabe nye, f.eks. hulninger i stammen eller splintret ved.

En lav torso i bøg med seks typer mikrohabitater: enårig poresvamp, hulhed, grenhul, ru bark, blottet ved og tveger. Især hulheden og
grenhullet gør det til en værdifuld træruin. Foto: Christoffer Bergstedt.

Træartens rolle

I optællingen af mikroha­bi­tater blev der også skelnet mellem træarter, rettere sagt bøg, birk, eg, pil, poppel samt ‘ukendte/andre’. Der var dog ikke væsentlig forskel på hvor mange mikro­habitater de forskellige træarter havde i gennemsnit. De fleste mikroha­bi­tater blev også fundet på alle arter i større eller mindre grad.

Birk havde lidt færre mikro­ha­bita­ter end de andre. Pil havde flest, men det var dog måske fordi de fleste pi­letræ­ru­i­ner var ældre og stammede fra en ti år gammel styning.

Inden for den enkelte træart var der størst variation i antal mikrohabitater hos bøg. Færrest var der på nye lave torsoer og flest på ældre træruiner og enkelte høje trætorsoer. For pil og poppel var der ikke forskel på lave og høje torsoer. Hos de øvrige træarter var der ikke nok data til at påvise en sammenhæng.

Visse mikro­ha­bitater optræder hyppigere på bestemte træarter, bl.a. svampe. Nogle mikroha­bitater er værtsspeci­fik­ke, men kan med tiden udvikles på andre arter. F.eks. udvikles ru bark tidligt på pil, poppel og eg mens det kun findes på ældre bøg og birk.

Birk havde sjældent barkrelaterede mikrohabitater som barklommer og barkhætter og kun få synlige insektgange da veddet ikke var blottet. De små hulheder og grenhuller var mere hyppige på eg og birk. Pil og poppel havde man­ge lave tveger og stammede­linger mens trærui­ner af bøg, birk og eg havde en mere en­stammet struktur.

Når et træ skal stynes eller fældes, bør arten indgå i overvejelserne, bl.a. fordi tor­sohøj­den – som det ses med bøg – kan have betydning for forekomsten af mikrohabita­ter. Hvordan det døde ved skal efterlades, kan bl.a. afhænge af mikro­habitaternes antal og placering, forklarer Bergstedt. Hvis man ikke kan efterlade hele træer eller høje torsoer, kan man kompensere ved at efterlade liggen­de stam­me­stykker sammen med et højt stød eller en lav torso. sh

Målesteder

Bellahøjparken, Bispebjerg Kirkegård, Degnemosen, Fælledparken, Ryvan­gen Naturpark og Utterslev Mose (alle Københavns Kommune) Frederiksborg Slotshave og Søndermarken (Slots- og Kulturstyrelsen) samt Haven på Frederiksberg Campus (Københavns Universitet).

Kilder
* Christoffer Bergstedt (2019): From tree torso to tree ruin. Developing guidelines for management of urban hazard trees in relation to optimizing biodi­versity. Speciale i naturforvalt­ning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
* Christoffer Bergstedt, Iben M. Thomsen (2019): Stort set lige mange mi­krohabitater på forskellige typer træruiner. Videnblad nr. 06.08-09. Institut for Geovi­denskab og Naturforvalt­ning, Københavns Universitet.
* Christoffer Bergstedt, Iben M. Thomsen (2019): Forskellig træarter huser til en vis grad forskellige typer mikro­habitater. Videnblad nr. 06.08-10. Institut for Geovi­denskab og Natur­for­valt­ning, Københavns Universitet.