Vilde blomster i roughen

Praktiske og videnskabelige forsøg viser vej til oplevelser og biodiversitet på golfbanerne

Uden for golfbanens spilleareal ligger roughen med langt græs der slås en eller to gange om året. Men den kan udvikles til mere naturriget og blomstren­de enge eller blom­stermarker. Det viser både praktiske og videnskabelige forsøg hvor sigtet ikke ba­re er at skabe mere na­turop­levelse og biodiversi­tet, men også at få en tynd og lav rough så fejlslagne bolde letter kan ses.

En sådan rough får man lettest på sandjord, men de fleste danske golfbaner ligger på næringsrig lerjord hvor græsset dominerer. En vej frem er at udpine jorden hvor græsset høstes og køres bort, men det tager mange år skriver Karin Normann i Greenkee­pe­ren 1/2020. En anden mulighed er at afrømme mulden og så i råjorden som der har været succes med i England, men det er dyrt. Et tredje alternativ er at tilsætte sand før man sår så jordens næring fortyndes.

Røde valmuer, gule farvegåseurter og blå kornblomster på Vejen Golfklubs bane i juli 2017, første vækstsæson. Foto: Niels Kamp Brincker.

To klubeksperimenter

I efteråret 2016 forsøgte Vejen Golfklub sig på et sandet areal og på et mere humusrigt og fugtigt areal. De øverste ti cm blev skrællet af og fjernet. Jorden lå derefter blottet så ukrudtet kun­ne spire – og bagefter sprøjtes væk. Derefter blev der sået en flerårig blanding af vilde blomster. Frøene blev blandet med sand i en cementblander og lagt ud i et 5-10 cm tykt lag med topdresser.

På den sandede bund etablerede de såede arter sig fint, og ukrudt var der ikke problemer med de første tre år. På den humusrige fugti­ge bund var etableringen så tynd at områderne blev fræset op og håndsået med sam­me frøblan­ding. Det hjalp.

I år er områderne lidt mindre blomstrende, lyder det fra chefgreenkeeper Niels Kamp Brincker der mener at det ville være godt med lidt efterså­ning hvert år hvis midler og budgetter tillader.

I Roskilde Golfklub blev to arealer taget under behandling i 2018. Jorden blev pløjet og harvet 5-6 gange hen over sommeren for at hol­de ukrudtet nede. Derefter blev der så­et en blanding af 26 hjemmehørende flerårige arter, bl.a. kornvalmue, kornblomst, far­vegå­seurt og hvid okseøje. Såningen blev udført som sprøj­tesåning med en mulch (frø, vand og træmasse) der lagde sig på jorden som en film.

Etableringen blev fin med valmue som dominerende det første år hvor der ikke var det  store problem med ukrudt. På ét areal blev der sået direkte på den harvede jord. På et andet areal blev der først harvet 7 cm grovsand ned i 12 cm dybde. Det var svært at blande sandet ned, men de såede arter etablerede sig alligevel mest ensartet her.

„Vi har lavet et leslånings­hold der slår området til september. Og så lader vi det af­slåede ligge og smide frøene i 2 til 3 uger. Derefter samles det sammen og køres væk. Så det er planen at vi ik­ke skal så området mere,“ siger chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Den bedste udpining

Flere metoder til at udpi­ne jord i rough afprøves i projektet ‘From dense swards og biodiverse roughs’ i det nordiske forskningsorgan Sterf. Hvilken metode er bedst til at udtynde roughens græs og berede den til at så vilde blomster?

Forsøgene foregår seks steder i Norge, et i Sverige og et i Danmark, hver med sin særlige jordbund. Hvert sted er der fem led med hver sin udpi­ning samt et kontrolfelt. Jorden blev udpi­nt i ét år hvorefter der i august 2018 blev så­et den sam­me norske blom­stereng­blan­ding i alle led undtagen kon­trolfeltet. Udpiningen blev målt via jordprøver, måling af plantehøjde og vejning af det tørstof der blev fjernet. De fem metoder er:

  • Standardbehandling. Rough slås to gange (maj-juni og au­gust) med slagle eller rotor og afklippet bliver liggende.
  • Sen klipning. Rough klippes med fingerklipper cirka 1. september. Afklip tørres og fjernes først en en uge efter for at sik­re frøspredning.
  • To klipninger. Klipning med fingerklipper i maj-juni hvor afklip fjernes med det sam­­me. Klipning igen sent i au­gust hvor afklip ligger en uge.
  • Som sen klipning, men der spredes 0,5 kg savsmuld pr. m2for at binde kvælstof.
  • Som sen klipning, men i efteråret sås liden skjaller (græssnylter) for at hæmme græs.

Foreløbigt er det mest effektive at slå græsset to gange om året og altid fjer­ne afklip­pet. Savsmuld og liden skjaller har hidtil kun vist lille effekt, men skjaller skal også have tid at etablere sig. Såningen der blev klaret med en Vredo ski­vesåmaski­ne, lykkedes. Der er kommet flere vilde blomster i alle felter allerede i 2019, første år efter såning. Mange arter nåede dog kun at få bladrosetter, så i år – projektets sidste – ventes flere blomster. sh

KILDER
Karin Normann (2020): Etablering af vilde blomster i rough-arealer. Greenkeeperen 1/2020.
Hans Martin Hanslin, Trygve S Amlid, Ellen Svalheim, Geir Knudsen, Harald Bratli, Karin Normann (2020): Metoder til udpining af græs i rough­are­a­ler. Greenkeeperen 1/2020.
Jane Schul (2019): Skjaller og engens andre genveje. Grønt Miljø 6/2019.