Niveaufri adgang skal kun forberedes

Nu stiller bygningsreglementet ikke mere krav om at der skal være niveaufri adgang ved enfamiliehuse. Der skal kun træffes „forberedelse til niveaufri adgang,“ og det skal tilmed kun ske ved „en af bygningens yderdøre i stueetagen.“

Selve den niveaufri adgang kan altså etableres på et senere tidspunkt, og det behøver kun at være ved én indgang, ikke ved alle indgange inklusive havedøre som det var før. Det er – set med udendørs øjne – den største ændring i den revision af bygningsreglementet der trådte i kraft den 1. juli.

Ændringerne om niveaufri adgang vedrører vel at mærke kun énfamiliehuse. For andre bygninger er reglerne uændrede. Her er kravet fortsat: „Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til
enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for bygningen.“

For énfamiliehuse lyder tilføjelsen nu: „For fritliggende enfamiliehuse er der alene krav om forberedelse til niveaufri adgang ved en af bygningens yderdøre i stueetagen,“ jf. kap. 3.2.1, stk. 2.

Af høringsbrevet 19.4.2017 fremgår at formålet med ændringen er at give boligejeren større fleksibilitet til selv at bestemme indretningen af egen bolig: „Fremover vil det således være op til den enkelte boligejer om der ønskes foretaget særlige byggetekniske tiltag til at sikre særlige adgangsforhold i boligen.“

Forberedelsen
Spørgsmålet er herefter hvad ‘forberedelse til niveaufri adgang’ indebærer, men det giver
sig selv at der i det mindste skal være plads til at etablere de foranstaltninger der skal sikre niveaufri adgang, f.eks. rampe og repos.

Grønt Miljø har spurgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om et nærmere svar. Pressechef Kim Voigt Østrøm svarer:

„Ændringen til bygningsreglementet vil indebære at der fremadrettet stilles krav om forberedelse
til niveaufri adgang. Det betyder i praksis at en bygningsejer skal dokumentere at der – såfremt behovet opstår i det konkrete byggeri – uden unødig ulempe kan etableres niveaufri adgang ved en af boligens yderdøre. Kravet kan dokumenteres f.eks. ved at det fremgår af tegningsmateriale
til byggeriet hvor der kan etableres niveaufri adgang.“

For énfamiliehuse er der ikke nærmere krav til den niveaufrie adgang ud over det generelle krav om ‘tilgængelighed for alle’. For etageboliger m.fl. er der derimod krav om at ramper ikke er stejlere end 1:20, og at der skal være et repos ved døren på mindst 1,5×1,5 meter.

Bruger man også disse krav til énfamiliehuse, er man på den helt sikre side.

Skal ikke mere anmelde
Til de øvrige ændringer i det nye bygningsreglement hører at den såkaldte anmeldelsespligt (før punkt 1.5) er udgået. Det drejer sig om mindre bygninger, garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser mv. op til 50 m2. Den behøver man – nu som før – ikke at ansøge om at opføre.

Det nye er at man ikke mere som før skal anmelde byggeriet når det er opført. Bygningsreglementets krav til byggeriet skal dog fortsat overholdes. Reglerne om de samme
småbygninger har dog også fået en lille stramning. Nu præciseres det at man skal søge om at opføre en småbygning hvis den ikke overholder byggeretten, dvs. bebyggelsesprocenter,
afstandsforhold mv. For campinghytter præciseres det også at kun hytter omfattet af campingregelmentet er undtaget fra byggesagsbehandling.

Af de øvrige ændringer i det nye bygningsreglement handler to af dem om affald og affaldssortering. I afsnit 2.4.3 hedder det i et nyt stykke 2: „Ved arealer til opbevaring af affald i tilknytning til bygningen skal der være adgangsforhold, der sikrer at brugerne direkte og ved egen hjælp kan komme ind til arealerne og anvende funktionerne.“

Og i afsnit 8.7 om renovationsanlæg lyder stk. 6 nu: „Bygninger eller bygningers udenomsarealer skal indrettes på en sådan måde, at det er muligt for brugerne af bygningen at bortskaffe husholdningsaffald fra de enkelte enheder i bygningen eller på terræn i umiddelbar nærhed
af bygningens hovedindgange.“

Hertil kommer en række ændringer som ikke har med udemiljøet at gøre. De vedrører bl.a. areal til cykler, barnevogne, rollatorer mv., køkken og bade- og wc-rum i kollegieboliger, ungdomsboliger og Institutionsboliger, elevatorer, affaldshåndtering og CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner
og skoler.

KILDER
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15). BEK nr 718 af 31/05/2017. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. retsinformation.dk. Bygningsreglementet.dk. Den niveaufrie adgang. Grønt Miljø 9/2016, s. 40. Ændring til Bygningsreglement 2015 (BR15). Trafikstyrelsen.dk 9.6.2017.