Skribentvejledning
DEADLINES
For 2016 er der følgende deadlines:

Nr. 1/2016. Deadline 14. januar. Bladet er ude 25. januar.
Nr. 2/2016: Deadline 11. februar. Bladet er 22. februar.
Nr. 3/2016: Deadline 31. marts. Bladet er ude 11. april.
Nr. 4/2016: Deadline 4. maj. Bladet er ude 17. maj.
Nr. 5/2016: Deadline 9. juni. Bladet er ude 20. juni.
Nr. 6/2016. Deadline 4. august. Bladet er ude 15. august.
Nr. 7/2016: Deadline 8. september. Bladet er ude 19. september.
Nr. 8/2016: Deadline 6. oktober. Bladet er ude 17. oktober.
Nr. 9/2016: Deadline 3. november. Bladet er ude 14. november.
Nr. 10/2016: Deadline 1. december. Bladet er ude 12. december.

Det gør naturligvis ikke noget at materialet kommer før. Så er der mere tid til korrekturer m.v. Omvendt kan materiale i nødstilfælde tages med op til et par dages forsinkelse. Altså i nødstilfælde.

OMFANG
En artikel kan variere i størrelse fra en lille note til artikler der normalt ikke er over 4 sider,. De artikler freelancere skriver, er typisk 3 sider.
En tommelfingerregel er at den massive tekst (brødteksten) højst må udgøre halvdelen af en artikel. Resten optages af overskrifter, billeder, skemaer m.v. samt ‘luft’ d.v.s. hvidt papir. Denne tommelfingerregel kan dog afviges meget.
Regner man med 50% brødtekst vil en 2-siders artikel omfatte brødtekst på ca. 7000 tegn og 4-siders artikel det dobbelte.
Når man skriver en artikel er det god idé at have en vis størrelse som udgangspunkt. Denne størrelse kan fastsættes sammen med redaktøren eller redaktøren kan foreslå en størrelse.
Udgangspunktet bør dog ikke følges for slavisk. Under arbejdet kan stoffet udvikle sig eller vise sig ikke at rumme så meget relevant som først antaget. Hvis man er for bundet undervejs kan det også gøre artiklen dårligere, typisk fordi man stryger eksempler og nuancer. Så er det bedre at skrive mere frit og foretage eventuelle forkortelser bagefter.
Redaktionen kan også gå ind og foreslå forkortelser i teksten efter at artiklen er levet.

Spalter pr. side: 4
Tegn pr. linie: Ca. 25
Linier pr. spalte: 70
Tegn pr. spalte: Ca. 1750
Tegn pr. side: Ca. 7000

FORM
Artiklen bør være lettilgængelig uden at miste faglighed og nuance. Formen skal ikke følge de stilistiske regler der gælder for forskningstidsskrifter.
Redaktionen vil ofte - efter modtagelsen af en artikel - foreslå ændringer og på den måde gå ind i en sparring med skribenten. Derfor behøver manuskriptet ikke nødvendigvis være pudset helt af ved levering.

Nogle vigtige forhold er:

1) Overskriften og underoverskriften skal så vidt muligt udtrykke artiklens hovedbudskab. Brødteksten bør normalt begynde med at gentage hovedbudskabet der samtidig uddybes i forhold til overskriften.
Denne indledning har den fordel at læsere får noget ud af det selv om de kun læser overskrifter og de første linier. De kan hoppe af tidligt og alligevel få noget ud af det.

2) Artiklens baggrund (kilde) præsenteres umiddelbart efter indledningen så læseren kan vide hvilken autoritet der ligger bag. Kilderne skal altid kunne følges. De listes op efter brødteksten med forfatternavn først. Der anvendes dog normalt ikke konsekvent løbende henvisninger som det kendes fra forskningsartikler.

3) Billeder og billedtekster skal være med at formidle dels artiklens hovedbudskab, dels vise sidehistorier og eksempler. På den måde kan billedsiden bruges både af den læser der hurtigt bladrer videre og af de mere grundige læsere.

4) Sproget bør være enkelt uden at indholdet forsimples. En mundret sætningsopbygning med mange punktummer er et godt udgangspunkt. Gentagelser bør så vidt muligt undgås, bortset fra overskrift og indledning. Fremmedord bør man være henholdende med, men mindre de udtrykker en nuancering i forhold de mere almindelige ord. Fagudtryk er uundgåelige, men usædvanlige fagudtryk bør forklare i artiklen første gang de bruges. Generelt stræber vi efter et kort og knapt sprog og bryder os ikke om det oppulente.

5) Rubrikker (mellemoverskrifter inde i brødteksten) bør falde med tilpas mellemrum, typisk med mindst en rubrik pr. spalte (eller en rubrik pr. ca. 1200-1800 tegn.

6) Hvad angår tegnsætning følger Grønt Miljø den almindelige kommasætning, dog i den variant hvor der ikke sættes komma foran ledsætninger. Tidligere anvendte vi ‘det nye komma’ indtil det igen gik ind. Brug ikke kræfter på korrekt tegnsætning i manuskriptet. Grønt Miljø sørger for det bagefter. Er man særligt interesseret i at sætte sig ind i de mere sprogtekniske aspekter, så læs sprogteknik der primært er beregnet til redaktion og korrektur.