Naturens biotoper inde i byen

1Z0-241 certification exam HP2-K22 practice questions 1Z0-241 certification exam All E20-817 answer analysis went right, and HP2-K22 practice questions the 1Z0-241 certification exam groom lay snoring with 1Z0-241 certification exam his hand upon the golden saddle But when the son looked at the horse, he thought it 1Z0-241 certification exam a great pity to put the leathern HP2-K22 practice questions 1Z0-241 certification exam saddle upon exam I will give 70-385 questions pdf him 70-385 questions pdf the good one, HP2-K22 practice questions said he I am sure 70-385 questions pdf he 70-385 questions pdf deserves it As he took up E20-817 answer analysis the golden saddle the groom awoke and 1Z0-241 certification exam cried out so HP2-K22 practice questions loud, that E20-817 answer analysis all 70-385 questions pdf the 1Z0-241 certification exam HP2-K22 practice questions guards 1Z0-241 certification exam 1Z0-241 certification exam HP2-K22 practice questions ran in 1Z0-241 certification exam and took him prisoner, and in the 70-385 questions pdf morning he was HP2-K22 practice questions 70-385 questions pdf again brought before the court to be E20-817 answer analysis judged, and HP2-K22 practice questions was sentenced to die.

The ass placed himself upright on his E20-817 answer analysis E20-817 answer analysis hind legs, with his forefeet resting against HP2-K22 practice questions HP2-K22 practice questions the window the dog got upon his back the HP2-K22 practice questions cat scrambled up to the dog s shoulders, and the cock flew up and E20-817 answer analysis sat upon the cat s free E20-817 answer analysis dumps When all was ready a signal was given, E20-817 answer analysis and they began their music The E20-817 answer analysis ass brayed, 1Z0-241 certification exam the dog barked, the cat 1Z0-241 certification exam mewed, and the E20-817 answer analysis cock screamed and then they all broke through 1Z0-241 certification exam the window E20-817 answer analysis at once, and E20-817 answer analysis 1Z0-241 certification exam came tumbling into the room, amongst the broken glass, with a most HP2-K22 practice questions E20-817 answer analysis hideous clatter The robbers, who HP2-K22 practice questions 70-385 questions pdf 70-385 questions pdf had been HP2-K22 practice questions not a little frightened 1Z0-241 certification exam 70-385 questions pdf 70-385 questions pdf by the opening 70-385 questions pdf concert, had 70-385 questions pdf now no doubt that somefrightful 70-385 questions pdf hobgoblin had HP2-K22 practice questions broken in upon 70-385 questions pdf them, and scampered away as E20-817 answer analysis fast 70-385 questions pdf as they could The coast once clear, our travellers soon sat down and E20-817 answer analysis dispatched what the robbers had left, with as much eagerness as if they had not expected to eat again for a month.

BYNATUR. Vilde danske planter giver byens parker og tage biodiversitet og hårdfør natur der er bæredygtig og billig i drift. Urban Green har syv forskellige biotoper klar.

Cikorie, kællingetand, blåhat og bakke-nellike. I en gartners ører lyder det ikke lige som ønskeplan­ter i et offentligt bed. Men langs en kirkemur på Blegdamsvej i København er de ønskede, bå­de af de mange insekter der flokkes om dem, og af beboerne i området der kan finde på at plukke en buket.

Også parkforvalter Henriette Lunn Vonsbæk er glad for be­de der er let at etablere og passe. Bedet tager udgangspunkt i en vild biotop, typisk for et overdrev, men tilpasset ønsket om flere blomster og færre græsser.

„Planterne er ekstremt hårdføre fordi de er vant til at vok­se i det åbne land hvor ingen hjælper dem. De små plugs er nemme at plante ud, og bedet bliver tæt og flot afsindigt hurtigt. Det eneste vi har gjort, er at vande det en smule under etablering og småluget det i første vækstsæson. Vi håber ikke det bliver væsentligt mere i de kommen­de sæsoner. Vi skal ikke gøde, og planter­ne skal ikke nur­ses,“ fortæller hun. Planterne skal kun klippes ned en gang om året, og biomassen fjernes. De vilde planter trives nemlig bedst i næringsfattig jord.

Billigere i drift end græs

I forhold til eksempelvis en græsplæne kan en biotop væ­re en billig driftsløs­ning, forklarer Jesper Staal, projektle­der ved Buus Anlægsgartner.

„Hvis vi skulle sætte en pris på drift af 100 m2 plæne, ville vi beregne 20 gange slåning i sæsonen a 30 minutters varighed, det vil sige 10 timer. For at slå en biotop 1-2 gange om året, ville vi beregne det hal­ve,“ siger han.

Omkostningen kan dog afhænge af beliggenheden. På Blegdamsvej smides en del skrald, så selv om gartnerne ikke skal luge særligt meget, skal de alligevel forbi og ‘luge’ affald ud af bedet.

Vilde biotoper trækker naturen helt ind i byen, her Blegdamsvej i
København hvor udgangspunktet er et overdrev. Foto: Urban Green.

Syv vilde biotoper

De vilde biotoper fra Urban Green findes også andre steder. Bl.a. i Novo Nordisk Naturpark, i en gårdhave i DR Byen og rundt om i landet i 300 skoler og daginstitutioner.

Urban Green ApS ejes af arkitektfirmaet 3XN’s udvik­lings­afdeling GXN og biolog Dorte K. Rhode Nissen. De har designet syv biotoper typiske for dansk natur: skov, strand­eng, rigkær, strand, eng, hede og overdrev. Hver biotop er sammensat af 15-25 vilde danske planter. Urban Green har brugt meget tid på at udvikle og teste konceptet. Ingen har før dyrket så bredt et sortiment af vilde danske planter.

„Vores biotoper er designet til biodiversitet og bæredyg­tighed. Vi har taget udgangspunkt i EU’s Natura 2000 artslister og udvalgt de mest karakteristiske arter fra dansk natur. Nogle arter har vi valgt fra som rød- og hvidkløver der let bliver dominerende da de binder kvælstof,“ forklarer Dorte K. Rhode Nissen der og­­så er direktør i Urban Green.

Efter anvendelse

Biotoperne kan bruges i bede, på grønne tage og vægge og som erstatning for plænegræs der hvor plænen ikke skal bruges til boldspil og solbadning.

De har flere anvendelsesmuligheder. F.eks. kan rigkær­bio­to­pen bruges i regnbede mens over­drevsbiotopen er velegnet et tørt, solrigt voksested.

Før bedet anlægges, er det vigtigt at fjerne den næringsrige muldjord og sikre at jorden er fri for rod- og frøukrudt. „Ellers risikerer man at arter som nælde og kvik kommer til at dominere bedet,“ siger Dorte K. Rhode Nissen. Den slags planter anbefaler hun at luge væk.

Der plantes derefter 15-20 plugs ud pr. m2 tilfældigt. Plantes der i april, vil området været groet helt til i august. Derefter kan man lade bedet udvikle sig med selvsåede arter. Så kan en biotop udvikle sig fra omkring 25 til 90 arter i løbet af nogle få år.

Klokkehumle ind i byen

Vilde bier, sommerfugle og andre bestøvende insekter henter pollen og nektar i de vilde biotoper. Dermed tilfører de en biodiversitet til en plet i byen som knap nok er til stede i vores dyrkede agerland.

Forskere fra Aarhus Univer­si­tet og Naturhistorisk Muse­um undersøgte i 2014 hvilke be­stø­vende insekter der på kort sigt tiltrækkes af naturli­ge overdrev i Ebeltoft og i Aar­hus samt i de 1-2 år gamle Urban Green-biotoper på Blegdamsvej i København og i Novo Nordisk Naturpark i Bagsværd. Jo tættere biotopen var på rigtig natur som i Ebeltoft, jo større var artsrig­dom­men. Men også i Bags­værd var der insekter at tiltrække.

„Når du tilbyder insekterne en masse blomster, så får du flere bestøvere, men det tager lang tid at få de sjældne arter til at respondere. Vi så dog relativt sjældne humlebier i No­vo Nordisk Naturpark, bl.a. klokkehumle. I løbet af ti år vil der sandsynligvis komme flere sjældne arter ligesom det vil hjælpe at udlægge flere områder med vilde biotoper,“ fortæller museumsinspektør Morten D.D. Hansen.

Børn er vilde med at plante de vilde biotoper. Foto: Kildebakkeskole.

Sjovt og lærerigt

Bestøvere som vilde bier er i tilbagegang, og de er nødvendige når vi dyrker frugt og andre afgrøder. Så det er vigtigt at sikre gode levesteder for dem. Derudover har natur i byen også rekreativ værdi.

“Det er sjovt, og så er det meningsfyldt at give plads til andre end dig selv. Sommerfugle gør da ikke specielt meget gavn for mennesker, men de gør verden rigere,“ siger Morten DD Hansen.

Sjovt er det også for tusindvis af børn som har fået eng og overdrev helt tæt på. Nor­dea-fonden støtter Naturvej­lederforeningens projekt ’Krible Krable’ hvor 300 institutioner og skoler i 2016-2018 har fået minibiotoper der nu dækker i alt 4.083 m2.

Der er ti særligt insekttil­trækkende arter i hver biotop, og børnene er med til at plante dem. Børnehaven Pyramiden i Aalborg fik en eng-biotop i 2016, og det krib­len­de og krablende dyreliv bliver studeret hver dag i sæsonen.

„Vi inddrager naturen i den pædagogiske praksis og børnenes hverdag. Vi har skrevet historier om hver blomst, og børnene er begejstrede hver gang de fanger et lille dyr. Børnene lærer at blomsterne skaffer næring til bier og sommerfugle, og de forstår at vi som mennesker kan gøre noget godt for naturen,“ fortæller pædagog Henrik Falden.

Det kendetegner også den feedback projektleder Rikke Laustsen ellers har fået: „Man­ge legepladser og skolegårde er ret ensformige og ikke særligt blomstrende eller mangfoldige. Og vi synes at naturen skal være en del af alles barndom uanset hvor man bor. Projektet giver børnene mulighed for at opleve og udforske det mylder af smådyr som mi­nibiotoperne tiltrækker. På den måde bakker vi op om børnenes naturfaglige dannelse,“ siger hun.

Novo Nordisk Naturpark ved udplantning og i fuld blomst. Foto: Urban Green

Et bæredygtigt valg

FN har vedtaget 17 bæredygtige verdensmål, og mål 15 handler om livet på land, bl.a. om at ’standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.’ I et af delmålene står der at regeringerne inden 2020 skal gøre ’biodiversitet til en integreret del af national og lokal planlægning’.

Biotoper er netop med til at sikre en øget biodiversitet i flora og fauna. Græsplæner og mange grønne tage, f.eks. Sedum-tage, er ensidige i plan­tevalget og giver ikke den samme artsrigdom. Desuden medfører biotoper et lavere forbrug af brændstof, ligesom gødning, sprøjtning, vanding og ukrudtsbrænding er unødvendig.

Bæredygtige certificerings­ordnin­ger (BREEAM, LEED og DGNB) lægger vægt på udearealernes kvalitet og artsrig­dom og på hvordan de påvirker brugernes velfærd og mi­kro­klima. Urban Greens biotoper bliver derfor også belønnet med maksimumpoint i ordningerne.

„Vi forhandler i øjeblikket med nogle store kulturinstitutioner i Danmark om at plante biotoper i deres grønne områder. De ønsker også at signalere bæredygtighed og frem­me biodiversitet,“ siger Dorte K. Rhode Nissen.

Inddrage driftsfolkene

Når grønne områder alligevel er domineret af plæner og prydbede, så handler det først og fremmest om mentalitet.

„Mange gartnere har svært ved at gå fra at bekæmpe vil­de planter til at dyrke dem. Der skal en mentalitetsændring til at udskifte et velpasset bed med noget vildt, men jeg appellerer til at man godt kan have plads til begge de­le,“ siger K. Rhode Nissen.

Den problematik kender parkforvalter Henriette Lunn Vonsbæk. Hun anbefaler at man inddrager det personale der skal passe biotopen.

„Det er vigtigt at sikre ejerskab blandt driftsfolkene, og så skal man prioritere hvordan bedet skal have lov at udvikle sig. Skal man give plads til at nye arter flytter ind, eller skal man bevare den oprindelige biotop? Skal det se pænt ud, skal det være billigt at drifte, skal det være let at holde, skal planterne blandes eller holdes adskilt? Alle de spørgsmål skal man stille sig selv, inden man går i gang,“ siger hun.

Eksempel PÅ Planter i biotopen overdrev

 • Alm. brunelle
 • Alm. hvene
 • Alm. kongepen
 • Bakke-nellike
 • Bidende stenurt
 • Blåhat
 • Bredbl. timian
 • Cikorie
 • Fåre-svingel
 • Gul snerre
 • Hjertegræs
 • Hvid okseøje
 • Høst-borst
 • Håret høgeurt
 • Lancet-vejbred
 • Merian
 • Rundbælg
 • Rødknæ
 • Skov-jordbær
 • Smalbl. timian
 • Stor knopurt
 • Vellugt. gulaks

Urban Green
Urban Green ApS ejes af arkitektfirmaet 3XN’s udviklingsafdeling GXN og Dorte K. Rhode Nissen. Selskabet udvikler plantebiotoper tilpasset byens grønne områder. Bioto­perne forhandles af Byggros. Læs mere om pasning og sammensætning af bio­toperne på byggros.com.

Skribent
Lone Bolther Rubin er freelancejournalist og har skrevet artiklen for Urban Green ApS.