En dybde og bredde som aldrig før

Der var stort set kun tilfredse miner da Ha­ve & Landskab lukkede efter tre udstil­lingsda­ge. Udstillingen viste igen sin faglige alsidighed selv om der som altid er flest stan­de med maskiner. Og det praktiske klappede. Udstillerne var gla­de hvad den senere eva­lue­ring kan belyse nærme­re. Og­så gæsterne var tilfredse efter den generelle stemning at døm­me. Og så betyder det mindre at det ikke blev til en ny talmæssig rekord for udstillingen der blev holdt fra onsdag den 28. til fredag den 30. august som vanligt i de udendørs rammer på fagskolen ZBC Selan­dia i Slagelse.

Der var tilfredse gæster og udstillere overalt på de rekordstore arealer.

Gladest var nok udstillingens bestyrelsesformand Palle Kri­stoffersen: „Jeg synes efterhånden at Ha­ve & Landskab rent fagligt favner det hele. Der er måske blot ti firmaer i hele Danmark som jeg synes mangler at være repræsenteret hernede, så det vi har præsteret i år er tæt på optimalt.“ Han kalder også udstillingen for en „veltilrettelagt faglig oplevel­se med en dybde og bredde som aldrig før,“ og fastslår at han „kun har hørt positive tilkendegivelser“ fra udstillere og gæster.

Udstillingen var „den bedste udgave af Have & Landskab nogensin­de,“ lyder det fra Michael Petersen, medlem af ud­stillings­bestyrelsen og direktør i Danske Anlægs­garrtnere, en af udstilingens fire ejere.

HLs bestyrelsesformand, adjungeret professor Palle Kristoffersen, sammen med Benny Svenningsen, som løb med 3. pladsen til Maskinleverandørernes Innovationspris

„Den flotteste og bedst udførte Have & Landskab nogensinde,“ lyder det fra Niels Kir­kegaard der sidder i bestyrelsen for udstillingen og i bestyrelsen for Maskinleve­randø­rernes sektion for Park, Vej og Anlæg. Som udstiller på ma­skinmar­ken fortæller han også at man „hele tiden havde følelsen af at der var godt med mennesker på arealerne.“

Tilfredse miner

Det er store roser – når arrangørerne selv skal si­ge det. Om det holder kan bl.a. blive belyst i den vanlige evaluering blandt udstillerne, men den er endnu ik­ke udført. Grønt Miljø kan dog på grundlag af egne observationer og kilder blandt udstillere og gæster bekræfte det gode indtryk. Grønt Miljø besøgte cirka hver tredje stand på de tre udstil­lingsda­ge.

„Jeg fik generelt det indtryk at udstil­ler­ne var rimeligt tilfredse. Og ingen sagde i hvert fald at det var skidt. Det siger meget, for normalt holdes der ikke igen på kritikken,“ siger Steen Lykke Madsen der som annon­cekon­sulent var med på Grønt Miljøs hold. Han bemærker også at nogle udstillere fandt onsdagen lige stille nok selv om besøgstallet ikke var mindre end normalt om onsdagen. Og vurderer at det skyldes det meget var­me vejr.

Danske Anlægsgartnere er en af udstillingens fire arrangører og her ses landsformand Henrik Hoffmann under sit besøg på HL19.

Vejret spiller med på uden­dørsudstilling, men det har altid artet sig pænt for Have & Landskab. I år var problemet mest den hede og lum­re onsdag hvor alt endte i svedig slowmotion. Torsdag blev mere tempereret, småskyet og med en enkelt efter­mid­dags­byge, mens fredagen bød på et friskt, solrigt som­mervejr.

Gæsternes meninger om udstillingen bliver som før ikke genstand for indsamling og evaluering. „Men jeg vil sige at som gæst er det ens egen skyld hvis man ikke får noget ud af det. For alt i faget er repræsenteret og alt det praktiske fungerede med mad, toiletter, parkering og skiltning,“ lyder det fra Kristoffersen.

For at få gæsternes meninger med, er der dog nu oprettet et ‘advisory board’ hvor repræsentanter for fagets forskellige grene – udstillingens gæster – giver ud­stillingsledel­sen gode råd. Første møde holdes i efteråret.

Grønt Miljø kan bekræfte at også de praktiske forhold som bespisning, toiletforhold og vejvisning fungerede. Det gjaldt også udstillingens app, herunder gps-servicen med en prik der viste hvor man var på kortet. Der har dog også været lidt kritik af parke­ringsanvis­ningen og indgangs­kontrol­len for ikke at være helt effektiv og smidig nok.

Udstillingen havde igen over 10.000 gæster.

På en fin tredjeplads

Vel var udstillerantallet og besøgstallet høje, men mere end en samlet tredjeplads blev det ikke til. Rekordåret er stadig 2017 da udstillingen blev holdt forrige gang i sin faste toårige turnus. Besøgstallet i år endte på 10.658. Onsdag 3.047, torsdag 4.058 og fredag 3.526. Tallene viser de ind­scannede delta­ger­kort ved de fire indgange. I 2017 var besøgstallet 11.259, altså 601 højere, primært på grund af et bedre besøgstal om torsdagen. I 2015 var besøgstallet også højere end i år, men kun marginalt.

Udstillerantallet i år var 264, 14 færre end i 2017. Mod­sat tidligere år kom der ikke ekstra udstillere på falderebet. Tallet 264 som Grønt Miljø gik ud med i sit augustnummer, endte med at holde. Dermed holdt 2019 sig også her efter 2015 og 2017.

600 gæster fra eller til er dog uinteressant i forhold til udstillingens indhold og kvalitet, vurderer Palle Kristoffersen der også bemærker at registreringen ikke er 100% sikker da der kan komme folk ind uden indscannet ad­gangs­kor­t. Og besøgstallet har ikke nået loftet, mener han. „Bl.a. har jeg i år ikke set så mange an­lægs­gartnervirksomheder og det skyldes nok travlhed. Det kunne være interessant at undersøge nøjere. Men springer man en gang over, går der fire år mellen hvert besøg, og det er for meget hvis man skal hol­de sig orienteret om det nye.“

Nigel Dunnett var et stort trækplaster til Fagligt Forum, som tiltrak flere videbegærlige gæstser end nogensinde før.

Forum med stjerner

Markant i årets program var også Fagligt Forum med sine korte faglige foredrag og workshops. Det blev introduceret i 2015 og stærkt udvidet i 2017. Større blev det ikke i år, men til gengæld kastede de to udenlandske stjerner Nigel Dunnett og Rip Tompkins glans over udstillingen.

Dunnett talte om naturlig plantedesign og afholdt workshop hvor konkrete planteprojekter fik feedback. Tomp­kins holdt workshop om træpleje, og især placering af ankerpunkter. Til de øvrige emner hørte bl.a. planlægning og plantning på kirkegårde, arbejdsrobotter, beskæ­ringssår og det forsøg med buske som kan ses på udstillingsarealet.

Samlet omfattede Fagligt Forum 13 arrangementer der hver blev holdt to gange, mest samme dag, men det er en praktisk tilfældighed ifølge ud­stillingsledelsen. Det blev til et samlet besøg på 826. Det er 32 i gennemsnit, væsentligt mere end de 19 i 2017.

„Jeg ser gerne at vi fortsætter med at udvikle konceptet med interaktive work­shops. Når vi har 3.000-4.000 gæster om dagen kan udstillerne godt tåle at der hele tiden er 40-50 stykker inde og blive opda­te­ret rent fagligt,“ siger Palle Kristoffersen der heller ikke mener at arrangementet bør fylde me­re, „for så rejser man også diskussionen om vi trækker folk bort fra standene.“

De tre vindere af Maskinleverandørernes Innovationspris: Helms TMT Centeret (2. plads), H.A. Fog (1. plads) og Svenningsen (3. plads)

Innovation med strøm

Maskin­leverandørernes Inno­vations­pris blev introduceret i 2017 og var igen i år med på tapetet. Førstepladsen gik igen i år til H.A. Fog og igen for en eldrevet maskine. Også på de næste pladser fulgte eldrevne maskiner. El var i det hele taget i udstillingens fokus.

Niels Kirke­gaard, der sidder i bestyrelsen for udstillingen og i bestyrelsen for Maskinleve­ran­dørernes sektion for Park, Vej og Anlæg, kalder prisen for en succes: „Tilbagemeldingerne er at konceptet giver en dejlig overskuelighed i forhold til nyhederne, og ikke mindst giver det stor eksponering til de nominerede og især de tre vindere. Så jeg kan ikke forestille mig andet end, at vi også overrækker prisen til Have & Landskab ‘21,“ siger han.

Et andet udtryk for det var det nye tema ‘Fremtidens by­rum’ som satte fokus på mulighederne for at genanvende de rest- og spildprodukter som det blev på vist på særlige te­mastande og som enkeltpro­dukter på flere andre stande.

I 2017 blev en anden pris også lanceret for første gang, nemlig udstillingens egen ‘Publi­kums­prisen’ hvor de besøgende stem­te om indstillede produkter inden for et tema i in­ventar­om­rådet som i 2017 var ‘Årets bænk’. Initiativet var dog ikke så stor en succes at det blev videreført. „Vi brugte krudtet andre steder, men vi kan genoplive konceptet hvis vi vil,“ siger Kristoffersen.

Nyt sidste år var også det eksperimen­terende busk- og bunddækkeforsøg bag ‘Strøget’, udstillingens hovedgade. Forsøget er stadig i gang, og i år i en mere tilgroet udgave.

Den forbedrede madsituation og flere opholdssteder var med til at gøre HL19 til en succes.

Ændringer der virkede

I 2019 blev der indført flere andre ændringer som virkede. En af dem var maden. Før var den centraliseret ét sted, og så gik der tid med at kom­me derhen og derefter med at stå i kø fordi alle ville spise samtidig. I år kunne man stadig få dagens ret i ‘Kroen’, men man kunne også få street­food, sandwich, pandekager, pølser og kaffe rundt på det 14 ha store udstillingsareal.

„Konceptet virkede så folk rent faktisk kun­ne få mad ude på arealerne når de var sult­ne og hurtigt fortsætte deres tur,“ vurderer Kristoffersen og bemærker at man for nok første gang ikke har fået én kritisk kommentar til toiletterne. For første gang var de også adskil­t for mænd og kvinder.

Inde på udstillingsarealet var der flyttet lidt rundt på nogle ruter og stande for at undgå at nogle stande let kunne forbigås som der var lidt problemer med i 2017. Bl.a. blev en­destandene på Maskinmar­ken vendt så de fik lan­ge facader. Det afgrænsede området og gav udstillerne kompensation for den fjerne placering.

Have & Landskab var førhen indrettet med en ringrute, så alle kom forbi alle stande. I dag er ringruten et netværk af ruter. En nødvendig følge af udstillingens vokseværk, forklarer Kri­stoffersen. „Skulle man bevare ringruten, skulle der hegnes alt for meget af.“

Han bemærker videre at he­le organiseringen med tilkørsel, skiltning og intern logistik også fungerede, så „alt i alt blev hele konceptet fintu­net.“ En mindre ændring var det at udstillingen alle dage var åben fra 9 til 16. I 2015 og 2017 forsøgte man sig med en lang åbning til kl. 18 om torsdagen, men uden stor succes.

Trods alle de gode erfaringer fra 2019 er det dog ikke givet at udstillingen i 2021 bliver den fuldstændig samme som i år. „Vi skal evaluere internt og eksternt og involvere vores Advisory Board,“ forklarer Palle Kristoffersen.

Høj som lav i branchen troppede op i år – elever over anlægsgartnere til planlæggere og beslutningstagere på alle niveauer.

Besøgsstatistikken

Som før er de ind­scannede adgangskort grundlag for en be­søgsstatistik, men den er end­nu ikke offentliggjort. De tidligere statistikker har dog alle vist samme tendens: Udstillingen har godt fat i det meste af faget. Der er mange ledere med. Og besøget falder med afstanden til Slagelse.

En gruppe udstillingen ger­ne vil have mange gæster fra, er rådgivere og arkitekter som er dem der bestemmer de produkter der skal indbygges i de grønne anlæg. Og dem var der mange af i år, vurderer bestyrelsesformanden ved selvsyn.

„Nu tømmer de tegnestuer­ne og tager kollegaerne med, så vi er lykkedes med at overbevise land­skabsarkitek­ter­ne om at det er her de kan få he­le den faglige opdatering de har brug for,“ siger Palle Kri­stoffersen.

Selv om der kommer færrest fra de fjerneste egne, er der  dog ikke af denne grund tale om at flytte udstillingen. „Udstillingen har sit faste sted som alle andre udstillinger. Det er et godt sted der spejler fagets sammensætning og dækker vores behov. Desuden er det dyrt at flytte, bl.a. fordi vi har faste installationer og køreve­je. De ressourcer vi på den må­de sparer, kan i stedet bruges til PR og aktiviteter. Og det er altså ikke et problem at besøge udstillingen hvis man virkelig vil,“ siger han.

Man kan altid lære mere – og Fagligt Forum vil sandsynligvis igen indholde workshops og ikke kun foredrag.

Kan altid lære mere

Det var 14. gang Have & Landskab blev holdt siden debuten for 27 år siden og 11. gang det var i Slagel­se. Udstillingen holdes næste gang i 2021 – på samme sted og cirka samme tidspunkt. Bag den står Ma­skin­­leve­ran­dører­ne, Danske Planteskoler, Danske Anlægsgartnere og Institut for Geovi­denskab og Naturfor­valt­ning på Københavns Universitet.

Og stadig med Palle Kristof­fersen som bestyrelsesformand. Han er slotsgartner, men også adjungeret profes­ssor i parkteknologi hos en af af udstillingsejerne, nemlig  Københavns Universitet. Og det er i høj grad på den­ne baggrund at man skal se hans rolle i Ha­ve & Landskab, understreger han.

„Jeg mødte engang en gæst som forlod udstillingen med den bemærkning at nu kunne han ‘ikke lære mere’ mens en anden proklamerede at der var ‘intet nyt’ på udstillingen,“ fortæller formanden. „Det er for selvtilstrækkeligt. Man kan altid finde nyt og lære mere, men det kan kræve at man går lidt i dybden på standene. Det kan igen betyde at man måske kun kan nå et vist antal kvalificerede besøg på en dag. Men Have & Landskab er et godt lærested. For alle.“